Кераміка – це один з найдавніших видів декоративно-вжиткового мистецтва. На території України існувало і існує багато осередків гончарного мистецтва, широко розповсюджено ліплення народної іграшки. Відомо, що в Київській Русі широкого розвитку набуло гончарство: виготовляли цегли, побутові вироби, декоративні кахлі. У наш час художня кераміка розвивається    і набуває дедалі широкого застосування в багатьох галузях культури, мистецтва та в побуті. Сучасні виставки керамічної творчості дуже  мальовничі і різноманітні: вази, декоративні  тарілки і рельєфи, дрібна пластика, сувенірні вироби, гончарний посуд, – все це доступне для творчості кераміста. Багато чому може навчитися і кераміст-аматор.

Матеріалом для виготовлення керамічних виробів є глина.

В основу класифікації глини покладено її відносну чистоту. Поділяють глину за її вогнестійкістю (тугоплавкістю). Глину спочатку відповідно обробляють, адже саме від ретельності її обробки залежить якість виробів. Наступний етап — ліплення з глини. Коли вироби готові, відбувається складний процес сушіння, після того, як виріб добре просохне, його підготовляють до випалювання. Після випалювання виріб розписують.

Найбільш складним у роботі з глиною є те, що існують правила, відомі багатьом, але є тонкощі, які можливо збагнути тільки у роботі з глиною, бо це мистецтво пов’язане з відчуттям матеріалу і складним технологічним процесом, який потребує постійної практики і терпіння.

Усі ці початкові знання вихованці отримують у гуртку “Кераміка”, який є невід’ємною складовою частиною комплексної програми народного художнього колективу «Школа образотворчих мистецтв «Суцвіття».

Навчальна програма гуртка складена з урахуванням вікових особливостей  дітей і розрахована на три роки навчання:

початковий рівень – 1-й рік навчання, заняття проводяться 1 раз на тиждень по 4 години, 144 год на рік;

основний рівень – 2-й рік навчання, заняття проводяться 1 раз на тиждень по 4 години, 144 год на рік;

вищий рівень – 3-й рік навчання, заняття проводяться 2 раз на тиждень по 3 годин, 216 год на рік.

В гуртку «Кераміка» на початковому і основному рівні навчаються діти віком 9 – 12 років, вихованці ШОМ «Суцвіття» I–II років навчання основного рівня.

На вищому рівні, у творчій групі з кераміки, навчаються діти від 13 до 16 років. де на заняттях приділяється значна увага поглибленому вивченню народної кераміки України.

Диференційований індивідуальний підхід до кожного вихованця є важливою умовою навчання дітей даному виду мистецтва.

Метою навчальної програми є формування основних компетентностей особистості засобами мистецтва кераміки.

Основні завдання полягають у формуванні таких компетентностей:

  • пізнавальної – забезпечує ознайомлення з поняттями та знаннями стосовно кераміки та скульптури як одного з традиційних видів декоративно-ужиткового мистецтва України, вивчення особливостей видів та прийомів ручного ліплення; розкриття значення символів розпису та особливостей побудови композиції в об’ємі;
  • практичної – сприяє опануванню художніх вмінь та навичок роботи в різних техніках, створенню художніх творів з кераміки, умінню знаходити взаємозв’язок між різними видами декоративно-прикладного мистецтва, змістовної організації навчального процесу засобами художньої творчості; сприяє сформуванню і розвитку практичних вмінь та навичок з мистецтва кераміки;
  • творчої – забезпечує формування творчих здібностей, системного, просторового і логічного мислення, творчої уяви, фантазії, розвитку естетичних почуттів та смаків, формування стійкого інтересу до художньої творчості, потреби у творчій самореалізації та духовному самовдосконаленні; розвиває естетичне бачення краси навколишнього світу і вміння передавати його в своїх роботах
  • соціальної – передбачає формування громадянської поведінки, патріотизму, дбайливого ставлення до надбань світової та вітчизняної культури, духовних та матеріальних цінностей рідного краю, народних традицій; розвиток та розширення особистого світогляду і естетичного бачення краси навколишнього світу; збагачення дитини духовно через опанування знаннями та вміннями в мистецтві ручного ліплення; формування культури та естетики праці, дружніх взаємовідносин між гуртківцями.

Форми і методи навчання. Навчання проводиться за фронтально-індивідуальною програмою. Використовуються такі методи навчання: словесні (лекції, розповіді-пояснення, бесіди), наочні (ілюстрації, демонстрації), практичні вправи (індивідуальні та колективні), майстер-класи, екскурсії, спостереження, ігрові методи, сюжетні заняття.

Формою контролю за результативністю навчання є виставка робіт вихованців наприкінці заняття, їх аналіз, опитування. Гуртківці беруть участьу виставках, конкурсах різних рівнів, захищають творчі роботи наприкінці навчання у ШОМ (дипломування).

Заняття носять теоретично-практичний характер. Вихованці гуртка оволодівають знаннями, вміннями та навичками, які використовують під час творчої практичної діяльності, вчаться шанувати традиції свого народу і рідного краю, з повагою ставитись до творів народного мистецтва.

Related Projects