Конституція України

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Закон України "Про освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#top

Закон України "Про позашкільну освіту"

https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1841-14#Text

Конвенція про права дитини

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

Закон України Про внесення змін до деяких законів України щодо доступу осіб з особливими освітніми потребами до освітніх послуг https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2541-19#Text
Закон України Про забезпечення функціонування української мови як державної https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2704-19#Text
Закон України Про основні засади молодіжної політики https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text
Закон України Про визнання пластового руху та особливості державної підтримки пластового, скаутського руху https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/385-20#n2
Закон України Про місцеве самоврядування в Україні https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
Закон України Про доступ до публічної інформації https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80#Text
Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/433-2001-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України Про організацію інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/779-2019-%D0%BF#Text
Указ Президента України Про гранти Президента України для обдарованої молоді  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/945/2000#Text
Указ Президента України Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих              і талановитих дітей та молоді https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/927/2010#Text
Постанова Кабінету Міністрів України спільно з Міністерством економіки та Міністерством фінансів Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися  навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді в позашкільних навчальних закладах https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1301-2003-%D0%BF#Text
Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження переліку позашкільних навчальних закладів та заходів з позашкільної роботи з дітьми, а також закладів та заходів у галузі освіти, що забезпечують виконання загальнодержавних функцій, видатки на які здійснюються з державного бюджету https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1133-2002-%D0%BF/paran9#n9
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження нормативно-правових актів, які регламентують порядок організації туристсько-краєзнавчої роботи https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1340-14#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-01#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Положення «Про почесні звання «Народний художній колектив» і «Зразковий художній колектив» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-02#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1036-04#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах https://ips.ligazakon.net/document/MUS19343
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Типових штатних нормативів позашкільних навчальних закладів https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1935-12#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження форм звітності з питань діяльності позашкільних навчальних закладів та інструкцій щодо їх заповнення https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0954-17#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1166-14#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріот https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0641729-15/sp:max20#Text
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження переліку найбільших позашкільних навчальних закладів державної та комунальної форм власності системи міністерства освіти і науки України https://mon.gov.ua/ua/npa/nakaz-mon-ukrayini-vid-14082017-1157-pro-zatverdzhennya-pereliku-najbilshih-pozashkilnih-navchalnih-zakladiv-derzhavnoyi-ta-komunalnoyi-formi-vlasnosti-sistemi-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0308-21#Text
Лист Міністерства освіти і науки України Про організацію освітнього процесу в закладах позашкільної освіти у 2021/2022 навчальному році https://imzo.gov.ua/2021/08/18/lyst-mon-vid-17-08-2021-1-9-414-pro-orhanizatsiiu-osvitn-oho-protsesu-v-zakladakh-pozashkil-noi-osvity-u-2021-2022-navchal-nomu-rotsi/
Лист Міністерства освіти і науки України Деякі питання організації виховного процесу у 2021/2022 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/612/e2a/40c/612e2a40c618b920365542.pdf
Лист Міністерства освіти і науки України Щодо застосування Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти https://mon.gov.ua/storage/app/uploads/public/612/e2a/812/612e2a8128c46171443004.pdf
Наказ Міністерства освіти і науки України Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1196-10#Text
Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Державної соціальної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2021 року https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/453-2018-%D0%BF#Text